English

Hírek, rendezvények

Tagországok

Az elnökség tagjai

Dokumentumok

Kapcsolat

Játékok, bajnokságok

Kezdőlap

Kezdőlap>> Dokumentumok>>

 

SZERVÁTÜLTETETTEK ÉS MŰVESEKEZELTEK EURÓPAI SPORTSZÖVETSÉGE

(SZMES)

ALAPSZABÁLY

Preambulum

Felismerve annak a fontosságát, hogy az európai szervátültetett és művesekezelt emberek és szervezeteik együttműködjenek, felismerve, hogy ezeknek az embereknek és szervezeteiknek közös érdekeik vannak, hangsúlyozva a társadalmi szervezetek jelentőségét az európai integráció folyamatában, hangsúlyozva az egyenlőség, a nyitottság és az önkéntesség alapelvét tiszteletben tartva a székhely, illetve a bejegyzés szerinti állam jogszabályait, hangsúlyozva az egymás iránt érzett felelőséget, megalapítjuk a Szervátültetettek és Művesekezeltek Európai Sportszövetségét.

 

I. FEJEZET

ELNEVEZÉS, SZÉKHELY

1. A szervezet neve:

Szervátültetettek és Művesekezeltek Európai Sportszövetsége

A szervezet neve angolul:

European Transplant and Dialysis Sports Federation

A szervezet neve röviden magyarul: SZMES

angolul: ETDSF

2. A szervezet székhelye: Budapest

1138, Esztergomi út 36.

3. A SZMES társadalmi szervezetek szövetsége.

4. A SZMES sportszövetség.

 

II. FEJEZET

CÉLKITŰZÉSEK ÉS ALAPELVEK, A SZÖVETSÉG TEVÉKENYSÉGE

1. A SZMES a szervátültetett és művesekezelt emberek szervezeteit képviselő, nemzetközi tagsággal bíró szövetség.

2. A SZMES közhasznú tevékenységet végez a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c) pontjának 1. (egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység) és 14. (sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével) pontjában foglaltaknak megfelelően. Ennek keretében különösen a szervátültetettek és művesekezeltek gyógyító és egészségügyi rehabilitációjával kapcsolatos tevékenységet lát el, a szervátültetettek és művesekezeltek sportrendezvényeinek szervezésén keresztül. Esetenként szerepet vállal a szervátültetéssel kapcsolatos ismeretterjesztő és felvilágosító tevékenységben.

3. A SZMES politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

4. A SZMES működése nyilvános. A Közgyűlés, az Elnökség és az Elnök határozatait a Határozatok Tárában nyilvántartják és megőrzik.

5. A SZMES ösztönzi és elősegíti a helyi sportszervezetek létrehozását azokban az európai országokban, ahol még nem léteznek, vagy a megalakulás stádiumában vannak,

elősegíti a szervátültetett és művesekezelt emberek lehetőségeinek bővítését a sportolás, a szabadidő eltöltése terén,

támogatást nyújt a helyi sportszervezeteknek,

az ezen alapszabályban foglalt célkitűzések és alapelvek követésével kapcsolatot vesz fel és tart más illetékes nemzetközi sportszervezetekkel,

oktatási és rehabilitációs programokat dolgoz ki a sport területén a művesekezeltek és szervátültetettek részére,

célja a donorszolgálat és szervátültetés elősegítése,

kétévente megrendezi az Európai Szervátültettek Bajnokságát és az Európai Művesekezeltek Bajnokságát. Ezen bajnokságokat lehetőség szerint a Transzplantáltak Nyári Világbajnokságának megrendezésétől eltérő évben kell megrendezni,

céljai eléréséhez támogatásokat gyűjt,

tevékenysége során a szervezet politikai, vallási gazdasági hovatartozásra, nemre való tekintet és faji megkülönböztetés nélkül jár el, az általa biztosított közhasznú szolgáltatásokat a tagokon kívül más is igénybe veheti.

III. FEJEZET

TAGSÁG

1. Tagok lehetnek a szervátültetett és művesekezelt emberek nemzeti szövetségei, egy-egy szövetség európai országonként.

2. A szervátültetettek és művesekezeltek nemzeti szövetségének a tagként való nyilvántartáshoz az alábbi követelményeket kell teljesíteni:

A szervátültetett és művesekezelt emberek nemzeti szövetségnek elismertnek kell lennie, törekvéseinek, rövid és hosszú távú céljainak összhangban kell állniuk a jelen alapszabállyal.

3. A nemzeti szervezet akkor minősül elismertnek, ha az illető ország illetékes hatósága nyilvántartásba vette.

4. Az elismert nemzeti szervezet tiszteletben tart minden transzplantáltat és művesekezeltet, illetve nemzeti szervezeteiket, és lehetőségei szerint együttműködik velük az Európai Bajnokságok megszervezésében.

 

IV. FEJEZET

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. A tagszervezet küldöttségének vezetője szavazhat a Közgyűléseken, választási joggal bír, tisztségviselőket jelölhet. A tagszervezet küldöttségének tagja – a küldöttség vezetőjét is beleértve – a jelölést a tisztségekre elfogadhatja, tisztségviselővé választható. A szervezet tagja részt vesz a szervezet tevékenységében.

2. Valamennyi tagnak az éves tagdíjat a tárgyév első kilencven (90) napján belül kell megfizetnie. Minden más díj fizetésének esedékessége a kiszabástól számított kilencven (90) nap.

3. Bármely tag tagsági jogát akkor gyakorolhatja, ha az éves tagdíjat és minden egyéb esedékes díjat határidőben megfizette, és ezt hitelt érdemlően bizonyítani tudja.

4. A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a kétévente megrendezésre kerülő Európai Bajnokságok szponzori szerződéseit tiszteletben tartják.

 

V. FEJEZET

TAGOK FELVÉTELE, A TAGSÁGI VISZONY FELFÜGGESZTÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE

1. A tagok felvételéről az Elnökség dönt.

A tagsági viszony megszűnik: a kilépés bejelentésével, a tagszervezet megszűnése, valamint a jelen fejezet 6. b) pontjában foglalt mulasztás esetén törléssel, illetve kizárással.

2. A tagszervezet tagsági viszonya megszűnik, ha kilépését határozza el. A tagszervezet kilépést elhatározó döntéséről az Elnökséget köteles haladéktalanul tájékoztatni. Ezt követően az Elnökség intézkedik annak érdekében, hogy az adott országból másik szervezet kerüljön felvételre.

3. A tagszervezet megszűnése esetén az Elnökség a tagszervezetet törli.

4. Amennyiben a tagszervezet az alapszabály által előírt kötelezettségét vétkesen megszegi, illetve jelen fejezet 6. pontjának b) pontjában foglalt mulasztás esetén az Elnökség egyhangú határozatával felfüggesztheti tagsági jogait a következő Közgyűlésig. Ezen a Közgyűlésen a felfüggesztett tag kizárásának, illetve a 6. b) pont esetén törlésének kérdését az Elnökség szavazásra a Közgyűlés elé terjeszti. A tagszervezet kizárásához, illetve törléséhez a jelenlévő szavazásra jogosult küldöttek legalább 2/3-os szótöbbsége szükséges. Amennyiben a felfüggesztett tag kizárását, illetve törlését a Közgyűlés nem szavazza meg, tagsági jogait ismét gyakorolhatja.

5. A tagsági viszony felfüggesztésről az Elnökség határoz, és a felfüggesztést megszünteti, ha annak okai már nem állnak fenn. Döntéséről az Elnökség az érintett tagot haladéktalanul írásban értesíti.

6. A tagsági viszonyt az alábbi esetekben lehet felfüggeszteni:

a) Az Alapszabály alapelveinek vagy kikötéseinek vétkes megsértése esetén.

b) Az éves tagdíj befizetésének, vagy bármilyen fizetési kötelezettségnek figyelmeztetés után történő elmulasztása esetén. Amennyiben a felfüggesztés hatálya alatt álló tag díjfizetési kötelezettségének vagy egyéb elmaradt fizetési kötelezettségének utólag eleget tesz, a felfüggesztést meg kell szüntetni. Ellenkező esetben a 4. pont szerinti törlésre kerül sor.

7. A felfüggesztés hatálya alatt a tagsági jogok szünetelnek.

8. Amennyiben a felfüggesztés hatálya alatt álló tag tagsági jogainak felfüggesztését sérelmesnek találja, az Elnökség döntése ellen annak kézhezvételétől számított 30 napon belül, a Közgyűléshez fellebbezhet.

VI. FEJEZET

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

1. A Közgyűlés

1.1. A Közgyűlés a szövetség legfőbb szerve, amelyet a tagszervezetek összessége alkot.

1.2. A Közgyűlések nyilvánosak.

1.3. A Közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni az Elnökség vagy – az ok és a cél megjelölésével – a szavazásra jogosult tagság legalább felének kívánságára. Össze kell hívni a Közgyűlést, ha azt a bíróság elrendeli. A napirend közlése a Titkár feladata.

1.4. A Felügyelő Biztos indítványára annak megtételétől számított 30 napon belül Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, amennyiben a Felügyelő Biztos arról szerez tudomást, hogy

a) a SZMES működése során olyan jogszabálysértés vagy a SZMES érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Közgyűlés döntését teszi szükségessé,

b) a tisztségviselők, illetve az Elnökség felelősségét megalapozó tény merült fel.

A 30 napos határidő eredménytelen eltelte után az össszehívásra a Felügyelő Biztos is jogosult. Ha a Közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, a Felügyelő Biztos haladéktalanul értesíti az Ügyészséget.

1.5. A tagszervezetek a Közgyűlésen küldöttségeik útján képviseltetik magukat. Egy küldöttség legfeljebb két (2) főből állhat.

1.6. A tagszervezetek egy-egy szavazattal rendelkeznek.

1.7. A szavazati jogot a küldöttség vezetője gyakorolja.

1.8. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b)), élettársa a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a jelen alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

1.9. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a) Az Alapszabály megállapítása és módosítása.

b) Az évenkénti Közhasznúsági Jelentés elfogadása.

c) Megtárgyalja és jóváhagyja a SZMES költségvetését.

d) A számviteli szabályok szerinti Éves Beszámoló és azzal egyidejűleg a Közhasznúsági Jelentés elfogadása.

e) Más társadalmi szervezettel való egyesülését, illetve saját feloszlását kimondja.

f) Meghatározza a szervátültetett és művesekezelt emberek sportja fejlesztésének politikáját és lefekteti annak alapvető irányait.

g) Megválasztja és visszahívja az Elnökség tagjait: az Elnököt, a Titkárt és a Kincstárnokot.

h) Megtárgyalja a tagok és az Elnökség által benyújtott indítványokat. Az indítványokra vonatkozóan az alábbi szabályok érvényesek:

1) A Közgyűlés időpontja előtt legalább egy (1) hónappal írásban kell benyújtani.

2) A Közgyűlésre benyújtott valamennyi indítványt először az Elnökség tárgyalja meg. Különösen fontos esetben engedélyezheti, hogy a Közgyűlés olyan indítványokat is megtárgyaljon, melyek az egy (1) hónappal korábbi benyújtás követelményének nem feletek meg.

3) Az indítványt, és ha az Elnökség úgy látja jónak, minden azzal kapcsolatos ajánlást és észrevételt is meg kell küldeni a tagoknak a Közgyűlés napirendjével együtt, a 2) pont esetétől eltekintve a Közgyűlés kitűzött ideje előtt legalább egy (1) hónappal.

g) Elfogadja a kétéves munkatervet.

h) Megtárgyalja és módosítja az Elnökség által javasolt versenynaptárt.

i) Felügyelő Biztost választ.

j) Megtárgyalja és jóváhagyja az éves tagdíjat.

k) Dönt mindazokban az ügyekben, amelyet a jelen Alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal.

l) Az ügyintéző szerv (az Elnökség) éves tevékenységéről szóló tájékoztatójának elfogadása.

2. Az Elnökség

Az Elnökség a SZMES ügyintéző és képviseleti szerve. Két közgyűlés között vezeti és irányítja a SZMES tevékenységét, végrehajtja a Közgyűlés döntéseit.

2.1. Az Elnökség tagjai:

- az Elnök

- a Titkár

- a Kincstárnok

- két Elnökségi tag

Az Elnökségben tagszervezetenként csak egy személy vállalhat tisztséget.

2.2. Nem választható az Elnökség tagjává az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt, amely úgy szűnt meg, hogy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

2.3. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója vagy élettársa a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a SZMES cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

2.4. A Elnökség tagjai négy (4) évig töltik be hivatalukat, és újraválaszthatók.

2.5. Az Elnökség évenként legalább két (2) ülést tart, amelyeket az Elnök írásban hív össze, a napirend megküldésével. Az Elnökség ülései nyilvánosak.

2.6. Az Elnökség az Elnök és az Elnökség mindkét további tagja jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség tagjai egy-egy szavazattal bírnak. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. A határozathozatal egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással történik.

2.7. Rendkívüli Elnökségi ülést lehet összehívni a Felügyelő Biztos indítványára.

2.8. A Felügyelő Biztos indítványára annak megtételétől számított 30 napon belül Rendkívüli Elnökségi ülést kell összehívni, amennyiben a Felügyelő Biztos arról szerez tudomást, hogy a SZMES működése során olyan jogszabálysértés vagy a SZMES érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Elnökség döntését teszi szükségessé. A 30 napos határidő eredménytelen eltelte után az összehívásra a Felügyelő Biztos is jogosult. Ha az Elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, a Felügyelő Biztos haladéktalanul összehívja a Rendkívüli Közgyűlést.

2.9. Az Elnökség konkrét feladatai:

a) Megvitatja és ajánlatot tesz a Közgyűlés elé terjesztett minden javaslatra és módosításra vonatkozóan.

b) Tevékenységéről beszámolót készít és azt jóváhagyás végett a Közgyűlés elé terjeszti.

c) Kapcsolatot tart a társszervezetekkel.

d) Meghatározza a titkárság állományának létszámát és alkalmazásuk feltételeit, jóváhagyja a munkatársak kinevezését.

e) Szükség esetén bizottságokat, szakmai műhelyeket hoz létre.

f) Szükség szerint vizsgálatokat folytat le a tisztségviselőkkel szemben.

g) Dönt az új tagok felvételéről, a felvételi kérelmek elutasításáról és a felfüggesztésről.

h) A bankszámla feletti rendelkezéshez két elnökségi tag együttes aláírása szükséges. Az Elnök jogosult a bankkal olyan megállapodást kötni, amelynek értelmében 2500 EURO összeghatárig az Elnök a bankszámla felett önálló rendelkezési jogot gyakorol. Ez a jog azonban csak a bankkal történt megállapodásnak a Fővárosi Bírósághoz való benyújtását követően gyakorolható.

i) Minden, amit jelen Alapszabály hatáskörébe utal.

2.10. Az Elnök feladatai:

a) A SZMES képviselete.

b) Az Elnökség munkájának szervezése és irányítása.

c) Összehívja a Közgyűlést a napirend megküldésével.

d) Összehívja az Elnökség ülését a napirend közlésével.

e) A SZMES alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat gyakorolja.

2.11. A Titkár

a) Ellenőrzi az összes engedélyezett versenyt annak biztosítására, hogy azok megfeleljenek a felállított szabályoknak és szerződéseknek.

b) Jóváhagyja a sportversenyeknek a Közgyűlés elé terjesztendő versenynaptárát.

c) Intézi a szervezet ügyeit a Közgyűlések közötti időszakban.

d) Valamennyi az Elnökség által meghatározott feladatot végrehajtja.

e) Felel a Határozatok Tárának vezetéséért, nyilvánosságának biztosításáért. A Határozatok Tárát úgy kell vezetni, hogy a Közgyűlés, illetve az Elnökség határozatainak tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. Nyílt szavazás esetén a Határozatok Tárában a döntések meghozatalában résztvevők nevét is fel kell tüntetni.

f) Meghatározza és a Közgyűlés előtt legalább négy (4) héttel írásban értesíti a tagokat a Közgyűlés időpontjáról és napirendjéről.

g) A határozatok végrehajtását ellenőrzi.

h) Gondoskodik a működés és a szolgáltatások igénybevétele módjának, valamint a beszámolók nyilvánosságra hozataláról oly módon, hogy azokat a Szervátültetettek és Művesekezeltek Országos Lapjában közzéteszi.
i) A Közgyűlés és az Elnökség határozatait az érintettekkel írásban közli, és a székhelyen kifüggesztéssel hozza nyilvánosságra.

2.12. A Kincstárnok

a) Az évenkénti számviteli szabályok szerinti Éves Beszámoló és Közhasznúsági Jelentés elkészítése és Közgyűlés elé terjesztése.

b) Tevékenységéről évenként beszámol a Közgyűlésnek.

c) Éves költségvetési tervet terjeszt a Közgyűlés elé.

3. A Felügyelő Biztos

3.1 . A Felügyelő Biztos a SZMES működése és gazdálkodása felett ellenőrzést gyakorol. Az ellenőrzés során a tisztségviselőktől jelentést, a SZMES munkavállalóitól pedig tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, továbbá a SZMES könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

3.2. A Felügyelő Biztos a Közgyűlésen és az Elnökség ülésein tanácskozási joggal vesz részt.

3.3. A Felügyelő Biztos szükség esetén köteles az intézkedésre jogosult fórum összehívását kezdeményezni.

3.4. Nem választható Felügyelő Biztossá az a személy, aki

a) a Közgyűlésen tagszervezet képviselőjeként részvételre jogosult vagy az Elnökség tagja,

b) a SZMES-sel a megbízatásán kívüli, más tevékenységre irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,

c) részesül a SZMES cél szerinti juttatásából, kivéve a bárki által, megkötés nélkül igénybe vehető, nem pénzbeli szolgáltatásokat,

d) az a)-c) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.

e) bármely olyan ország állampolgára, amely már képviselteti magát az Elnökségben, illetve a következő Bajnokságot megrendező ország állampolgára.

f) aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

 

VII. FEJEZET

VÁLASZTÁSOK ÉS SZAVAZÁS A KÖZGYŰLÉSEN

1. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagoknak több mint 50%-a képviselteti magát.

2. Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, az Elnök 30 napon belül, az eredeti napirenddel, megismételt Közgyűlést hív össze. A megismételt közgyűlés a jelenlévő küldöttségek számától függetlenül határozatképes, amennyiben erre a tagok figyelmét az eredeti meghívóban felhívták.

3. Minden döntést a jelenlévő és szavazó küldöttek egyszerű szavazattöbbségével kell meghozni, ha jelen alapszabály eltérően nem rendelkezik.

4. Az alapszabály módosítás, valamint az Éves Beszámoló elfogadásának kérdésében a Közgyűlés a jelenlévők kétharmados szótöbbségével dönt.

5. Az Elnökség tagjait és a Felügyelő Biztost tikos szavazással kell megválasztani.

 

VIII. FEJEZET

PÉNZÜGYEK

1. A szervezet bevételei az alábbiakból tevődnek össze:

2. A tagok éves tagdíja és a tagok által bármilyen jogcímen fizetendő

egyéb tételek. A tagdíj évi 100 (száz) Euro, amelyet a Magyarországi székhelyű tagok a tárgyév január 1. napján irányadó MNB által közzétett hivatalos árfolyamon, forintban fizetnek meg.

3. Hozzájárulások, adományok és szponzori díjak.

4. A pénzügyi év a naptári év.

5. A SZMES vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak, illetve tevékenységeinek megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

6. A SZMES a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, hanem a jelen Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja.

 

IX. FEJEZET

MEGSZŰNÉS

1. A szervezet önkéntes megszűnését a feloszlás vagy más társadalmi szervezettel való egyesülés kimondásával a Közgyűlés határozhatja el. A szervezet megszűnik továbbá feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával. Az ezzel kapcsolatos feladatokat az Elnök és a Kincstárnok közösen látják el.

2. A szervezet megszűnése esetén – a hitelezők kielégítése után – vagyonáról az alapszabály előírása, vagy a Közgyűlés döntése szerint kell rendelkezni.

3. Amennyiben a vagyonról nem történt rendelkezés, az a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.

4. A magyar jog által meghatározott mértékig, a magyar hivatalos szervek egyetértése esetén a tagok egyenlő részekben részesülnek a szervezet maradvány vagyonából, ami a hitelezők kielégítése után fennmarad.

 

X. FEJEZET

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. A Közhasznúsági Jelentésnek tartalmaznia kell a következőket:

- számviteli beszámoló,

- költségvetési támogatás felhasználása,

- vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás,

- a cél szerinti juttatások kimutatása,

- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke,

- a SZMES vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege,

- a közhasznú tevékenységről szóló rövid, tartalmi beszámoló.

A Közhasznúsági Jelentésbe bárki betekinthet, illetve arról saját költségére másolatot készíthet.

A fenti számviteli beszámolóra vonatkozó rendelkezés az éves beszámoló készítésének kötelezettségére, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását nem érinti.

2. A szövetségen belüli kommunikáció nyelve az angol.

3. Jelen alapszabály értelmezésére a magyar jog irányadó. Az alapszabály hiteles és irányadó szövege a magyar nyelvű.

4. Jelen alapszabály elfogadására 2001. szeptember 29. napján, az alakuló Közgyűlésen került sor.

Budapest, 2001. december 10.

 

Berente Judit
Elnök

 

Vissza